Privacy Policy Darts Vereniging Steenwijk (DVS)

Op onze website dartsverenigingsteenwijk.nl verwerken wij een aantal gegevens van u die aangeduid kunnen worden als persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van één dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

  • De uitvoering van een inschrijving als team of als individuele speler aan een van onze competities.
  • Uw toestemming.
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. De DVS gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben ontvangen. Daarmee voldoen wij aan de privacywetgeving.

Als u bijvoorbeeld op onze website of tijdens het (online) inschrijven uw naam, telefoonnummer en e-mailadres invult voor de inschrijving als team(captain) en/of individuele speler dan gebruiken wij deze gegevens alleen voor deze doeleinden.

Wij zullen nooit meer persoonsgegevens vragen en langer bewaren dan voor het doel noodzakelijk is. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens goed beveiligd worden, op een passende manier, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Voor de meting van webstatistieken verzamelen wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u hebt bezocht. Ook wordt gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Meer informatie hierover vindt u op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl. Voor vragen of verzoeken kunt u contact met ons opnemen via dartsverenigingsteenwijk.nl of neem contact op met het secretariaat te vinden onder dvs - captainsmap - wie wat waar.

 

Sponsors